Ekotoxa s.r.o.
Profil

EKOTOXA  s.r.o. je výzkumné, vývojové a expertní pracoviště. Firmu tvoří celkem 42 pracovníků různých profesí. Profesní skladba týmu firmy pokrývá zejména obory informatika, kartografie, geoinformatika, zemědělství, lesnictví, ekotoxikologie, chemie životního prostředí, čistota ovzduší, pedologie, ekologie, biochemie, ochrana přírody, životní prostředí, regionální politika, prostorové plánování. Firma poměrně často kooperuje s celou řadou odborných státních, univerzitních i podnikatelských pracovišť po celé ȈR.


Hlavní objem prací ve firmě je zaměřen na řešení rozsáhlejších a dlouhodobějších projektů v Ȉeské republice. Nejčastějšími zadavateli projektů informačních systémů, výzkumných projektů, odborných studií a mapových výstupů zpracovávaných firmou jsou Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.  Dílčí výstupy byly zpracovány také pro jiná ministerstva. Z dalších zadavatelů lze jmenovat Lesy ČR,s.p. Hradec Králové; městské, a krajské úřady, spolupracující výzkumné ústavy a vědecká pracoviště, podniky zemědělské prvovýroby.
Samostatnou část prací tvoří zahraniční projekty, např. čtyřletý projekt Horní Pomoraví v rámci iniciativního programu EU INTERREG IIIB, účast na PHARE projektech Mze pro implementaci CAP anebo přímá kooperace firmy s komisí EU, DG-JRC Ispra v oblasti technického zajištění kontroly zemědělských subvencí. Digitalizace zemědělské půdy pro potřeby nového registru půdy pro Rumunsko. Projekty LPIS v Makedonii, Chorvatsku.


Mimo těchto větších projektů firma nabízí a zajišťuje pro státní správu, samosprávu a výrobní sféru tyto komplexní služby při hodnocení stavu a zátěže složek životního prostředí (přednostně pro impakty znečistění ovzduší). Dopravní průzkumy, rešeršní služby, statistické vyhodnocení naměřených dat, tvorbu a aplikaci matematických modelů, zpracování dat, výstupy s využitím tématické kartografie, vytváření tématických nadstavbových GIS vrstev, zapracování dat do projektů GIS včetně souběžného využívání družicových dat apod.


Pro vlastníky lesa a pověřené správce je firma schopna provést nebo zajistit vyhodnocení zdravotního stavu lesních porostů a příčin poškozování, tj. pozemní monitoring a DPZ hodnocení, měření koncentrací imisí a atmosférické depozice, rozptylové studie, matematické modelování a vícekriteriální  hodnocení včetně mapových výstupů.


Převážně pro státní správu a samosprávu provádí firma v oblasti tvorby a zpracování dat digitalizace mapových podkladů, tvorbu a dodání primárních GIS vrstev dle podkladu digitální ortofotomapy, dodávku SW aplikací, náročné statistické analýzy dat, aplikace geografických informačních systémů a metod dálkového snímání půdy a krajiny. Metody jsou aplikovány zejména při tvorbě a užívání GIS projektů, tématických map, při kategorizaci využívání území a v regionální politice.

S možností získání evropských finančních prostředků se firma zaměřuje na poradenství a vypracování žádostí o dotaci vč. zajištění příslušné projektové dokumentace. Firma se specializuje především na dotace z Programu rozvoje venkova a Operačního programu Životní prostředí.


Firma Ekotoxa má celkem 3 pracoviště - v Opavě, kde je umístěna prakticky celá struktura firmy, v Olomouci a v Brně.


Ve společnosti EKOTOXA s.r.o. je zaveden systém řízení kvality a péče o ŽP podle požadavků norem ȈSN EN ISO 9001 a ȈSN EN ISO 14001
Za systém řízení kvality odpovídá Ing. Ȉestmír Kantor
Za oblast péče o životní prostředí odpovídá Mgr. Zdeněk Frélich.
Aktuality
25.08.2015
Dne 20.8.2015 byla v rámci řešení projektu EHP-CZ02-OV-1-039-2015 uzavřena smlouva o dílo „Projekční práce - Vypracování návrhů technických nebo biotechnických lokálníchZobrazit celý článek
20.08.2015
Dne 12.8.2015 byla v rámci řešení projektu EHP-CZ02-OV-1-039-2015 uzavřena smlouva o dílo „Projekční práce - Vypracování návrhuZobrazit celý článek
Kontakt
EKOTOXA s.r.o.
Fišova 403/7
602 00 Brno, Černé Pole

tel: 558 900 010
fax: 558 900 011
email: emc@ekotoxa.cz